آزمایشگاه فشار قوی(HV)

این آزمایشگاه با هدف تایید رفتار عایقی محصولات و تطابق مشخصات الکتریکی تعریف شده با استانداردهای مربوطه، احداث شده است. ارزیابی عملکرد محصولات در شبکه قدرت امری لازم و ضروری است، اما به دلایل ایمنی و هزینه، غیر قابل انجام است. آزمایشگاه سامانه­ های نوین افرا، قادر به بررسی رفتار محصولات عایقی در فشار ضعیف و فشار متوسط می­باشد.

آزمون مقاومت عایقی که با استفاده از دستگاه مگر ( با ظرفیت 50-1000 V) انجام می گیرد، جهت بررسی صحت یک جسم عایق کاربرد دارد. عایق مطلوب، جریانی را از خود عبور نمی دهد. بنابراین وجود عیب در جسم عایق با اعمال ولتاژ بالا بین دو سطح از آن جسم و در نتیجه افزایش اختلاف پتانسیل، بصورت یک مسیر جریان ایجاد شده، شناسایی می شود. در این آزمون مقدار مقاومت اندازه گیری شده، تعیین کننده سلامت عایق است.
به منظور بررسی یکنواختی ساخت و پیوستگی مولکولی در مواد عایق کامپوزیتی مانند لاستیک ها می توان از آزمون تعیین ظرفیت سنجش الکتریکی و tan δ کمک گرفت. کم بودن مقدار tan δ نشان دهنده یکنواختی محصول و پایین بودن ظرفیت الکتریکی، نشان دهنده رفتار عایقی بهتر نمونه می باشد.
وجود آلودگی، رطوبت و گرد و غبار سبب افزایش رسانایی در سطح عایق ها می شود. از این رو با توجه به ولتاژ بالای مورد استفاده در خطوط هوایی، عایق ها و مقره ها تحت آزمون هایی جهت بررسی استقامت الکتریکی و تعیین آستانه شکست الکتریکی قرار می گیرند. آزمون ولتاژ فرکانس قدرت در دو حالت AC و DC (در شرایط مرطوب و خشک) و آزمون ضربه صاعقه در شرایط خشک از جمله آزمون هایی است که در این مجموعه قابل انجام است.
علاوه بر دو مورد ذکر شده، آزمون دیگری که در این آزمایشگاه انجام می شود، آزمون نفوذ آب است که می تواند تعیین کننده وجود یا عدم وجود ترک در راد مقره و کات اوت و همچنین عدم چسبندگی مقطعی سیلیکون به راد باشد. همچنین میزان ولتاژ پایداری و شکست دی الکتریک نمونه ها در محفظه روغن نیز در این آزمایشگاه مورد بررسی قرار می گیرد.