آزمایشگاه شرایط محیطی

با توجه به کاربرد عمده محصولات سیلیکونی در فضای باز و اثر مخرب شرایط آب و هوایی بر روی آن­ها، نیاز به شبیه ­سازی شرایط محیطی تسریع شده در آزمایشگاه به منظور بررسی رفتار محصولات در شرایط پیرشدگی ایجاد شده است. امروزه برخی از این شبیه ­سازی ­ها با کمک گرفتن از اصل انطباق دما و زمان در پلیمرها تحقق یافته است. با قرار دادن پلیمرها در معرض جریان مداوم عوامل فرسایشی مانند نمک، می­توان میزان مقاومت آن­ها را در برابر شرایط جوی مختلف و در حالتی که همزمان تحت شرایط اعمال برق نیز باشند، تخمین زد.

آزمون مه نمکی 1000 ساعته
محفظه آزمون مه نمکی در حالتی که نمونه تحت اعمال ولتاژ است، با شبیه سازی شرایط آب و هوایی صاعقه همراه با وجود مه نمک با غلظت مشخص، در مدت زمان 1000ساعت، تغییرات عایقی مقره را در مقابل عوامل فرسایشی بررسی می کند.
آزمون آب و هوای تسریع شده uv
آزمون آب و هوایی تسریع شده UV
دستگاه محفظه آزمون خورشیدی مجهز به لامپ UV، قادر به بررسی رفتار پلیمر و چترک مقره در شرایط تابش اشعه خورشیدی و وجود رطوبت و همچنین شبیه سازی حالت بارش باران می باشد. تغییرات ظاهری و زبری نمونه ها پس از پایان آزمون بررسی می گردد.
آزمون ترکینگ و سایش
آزمون ترکینگ و سایش
دستگاه ترکینگ و سایش صفحه شیبدار، صفحه پلیمری و یا چترک مقره ها را در معرض محلول آلوده کننده ای با دبی مشخص و عبور برق فشار قوی در ولتاژ تعیین شده قرار می دهد. در این آزمون مقاومت نمونه در برابر شعله ور شدن و عمق خوردگی، بررسی می شود.