آزمایشگاه خواص مکانیکی

واکنش مواد در برابر اعمال نیرو یا تنش را رفتار مکانیکی یا خواص مکانیکی مواد می­گویند. منشاء اعمال نیرو یا تنش ممکن است مکانیکی یا حرارتی و همچنین نحوه اعمال آن­ها نیز می­تواند حالت استاتیکی، دینامیکی و یا نوسانی داشته باشد. علاو­ه براین، جهت اعمال نیرو نیز ممکن است در حالت ­های مختلفی چون کششی، فشاری، پیچشی، خمشی و یا ترکیبی از آن­ها صورت گیرد. آزمایشگاه سامانه ­های نوین­ افرا مجهز به تجهیزاتی است که می­تواند به بررسی رفتار و خواص مکانیکی مواد بپردازد. از آنجاییکه شرایط محیطی تأثیر قابل توجهی بر روی رفتار مواد و در نتیجه میزان مقاومت مکانیکی آنها دارد، این آزمایشگاه با بهره­ گیری از تجهیزات پیشرفته و مرتبط و براساس استانداردهای مربوطه قادر است آزمون­ هایی را جهت بررسی خواص مکانیکی مورد نظر، در شرایط محیطی مختلف و پیرسازی شده انجام دهد.

آزمون کشش مقره
دستگاه تست کشش مقره با ظرفیت 200kN جهت انجام آزمون کشش روتین مقره برای حصول اطمینان از اتصال مناسب یراق آلات به مقره صورت میگیرد. همچنین این دستگاه قابلیت انجام آزمون ارزیابی بار مکانیکی مشخص شده را نیز دارا می باشد.
آزمون خمش مقره
جهت بررسی مقاومت مکانیکی راد و فیتینگ انتهایی و همچنین اطمینان از اتصال مناسب راد و یراق آلات در مقره های سوزنی و پست، آزمون های مرتبط با تعیین مقاومت خمشی شامل آزمون ارزیابی بار مکانیکی مشخص شده، آزمون ارزیابی حداکثر بار خمشی طراحی شده و آزمون بار خمشی تخریبی در این آزمایشگاه و با استفاده از دستگاه تست خمش صورت می گیرد.
آزمون پیچش مقره
از آنجایی که مقره های کامپوزیتی سوزنی و پست در زمان قرارگیری در سرویس بصورت یکسر درگیر می باشند؛ احتمال اعمال نیروی پیچشی بر روی آنها بسیار بالا است و بایستی با انجام آزمون، میزان تحمل آنها در برابر نیروی پیچشی بررسی گردد. این آزمون با استفاده از دستگاه پیچش، در این آزمایشگاه انجام می گیرد و بدین ترتیب استحکام پیچشی مقره و بار پیچشی مشخص شده آن، تعیین می گردد.

آزمون کشش یونیورسال
این آزمایشگاه با استفاده از دستگاه تست کشش یونیورسال با ظرفیت 5kN و فک های قابل تعویض متناسب با نوع نمونه و آزمون، به بررسی خواص مکانیکی نظیر استحکام کششی، مقاومت به پارگی و درصد ازدیاد طول مواد لاستیکی، پلاستیک و الیاف شیشه میپردازد. بررسی خواص مکانیکی کف پوش های لاستیکی نظیر مقاومت به لغزش و مقامت به سوراخ شدن نیز در این آزمایشگاه و با استناد به استاندارد مربوطه قابل انجام است.
آزمون سختی
تعیین سختی مواد لاستیکی با استفاده از سختی سنج Shore A و مواد ترموست تقویت شده با الیاف یا ترموپلاست های سخت، با استفاده از دستگاه سختی سنج بارکول قابل انجام است. در ارتباط با ارزیابی و کنترل کیفیت مقره ها، انجام آزمون سختی بر روی سیلیکون و چترک مقره می تواند مشخص کننده میزان عمر مفید مواد روکش و مقاومت آن در برابر ترک خوردگی باشد. همچنین سختی بارکول نشان دهنده میزان استحکام مکانیکی راد و اطمینان از پیوند صحیح و کامل رزین و الیاف شیشه می باشد.
آزمون کشش 96 ساعته
دستگاه تست کشش با ظرفیت 200kN جهت انجام آزمون های کشش 96 ساعته بر روی مقره و مواد هسته مانند FRP، تحت بارهای مشخص شده براساس نوع تست توسط استاندارد مربوطه، مورد استفاده قرار می گیرد.
همچنین این دستگاه قابلیت این را دارد که در شرایط محیط خورنده، مقاومت اجزای مقره، ماده ی هسته و یراق آلات را مورد بررسی قرار دهد.