آزمون های رزین

امروزه به رزین­ ها به عنوان بستری خاص برای کامپوزیت­ های تقویت­ شده با الیاف شیشه توجه ویژه ­ای می­شود. این مواد به علت خواص مکانیکی و حرارتی مطلوب، کاربرد گسترده­ ای پیدا کرده­ اند. اما ارزیابی کیفی رزین­ همچون بررسی سینتیک پخت، خواص مکانیکی، فیزیکی و شیمیایی به علت نقش حیاتی آن­ها در فرآیند تولید کامپوزیت، بسیار حائز اهمیت است. از این­رو، آزمون­ های ذکر شده در جدول، آزمون­ هایی هستند که در این آزمایشگاه جهت بررسی و کنترل کیفیت رزین انجام می­شود.